Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

Forward Benelux

 
Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
  a. FORWARD BENELUX: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: FORWARD BENELUX vof gevestigd aan de Gouwzeestraat 8 te Weesp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 60275170;
  b. klant: het bedrijf die met FORWARD BENELUX een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van FORWARD BENELUX heeft ontvangen of met wie FORWARD BENELUX in enige rechtsbetrekking staat of voor wie FORWARD BENELUX enige rechtshandeling verricht;
  c. overeenkomst: de overeenkomst tussen FORWARD BENELUX en de klant;
  d. product: het product of de onderdelen die FORWARD BENELUX in het kader van de overeenkomst levert.
 
Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen door FORWARD BENELUX aan de klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen FORWARD BENELUX en de klant, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.
2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met FORWARD BENELUX voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. FORWARD BENELUX en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.6. Indien FORWARD BENELUX niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet da bepalingen: daarvan niet van toepassing zijn, of dat FORWARD BENELUX in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
2.7. FORWARD BENELUX heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen.
 
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1. Aanbieden en offertes zijn vrijblijvend.
3.2. Elke offerte is gebaseerd op informatie gegevens bescheiden e.d. verstrekt door de klant. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan FORWARD BENELUX opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop FORWARD BENELUX haar offerte baseert.
3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is FORWARD BENELUX daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.5. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders offertes of publicaties van FORWARD BENELUX binden: FORWARD BENELUX niet.
3.6. De door FORWARD BENELUX aan de klant verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden mogen zonder toestemming van FORWARD BENELUX niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3.7. De klant dient de informatie uit de offerte vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet aan derden bekend maken.
3.8. Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten op eerste verzoek van FORWARD BENELUX terstond door de klant en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan FORWARD BENELUX.
 
Artikel 4. Afbeeldingen
4.1. Alle afbeeldingen van de aangeboden producten opgenomen op de website, in offertes of brochures gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 
Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst
5.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod van FORWARD BENELUX heeft aanvaard.
5.2. Een geplaatste bestelling kan niet geannuleerd worden.
 
Artikel 6. Prijzen
6.1. De vermelde prijzen zijn exclusief btw, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten en exclusief de kosten van transport, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
6.2. FORWARD BENELUX heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
6.3. Als de klant de bestelling wenst te wijzigen, dan kan dat financiële gevolgen hebben. De bestelling kan pas gewijzigd worden nadat de klant akkoord is gegaan met de eventuele extra kosten.
6.4. Voor FORWARD BENELUX is de prijs gebaseerd op de euro. Indien facturering desondanks plaatsvindt in een andere valuta en tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en de levering van het product een koerswijziging is opgetreden, zal FORWARD BENELUX gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke prijs.
6.5. FORWARD BENELUX heeft het recht de prijzen in redelijkheid te verhogen zonder dat de klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de inkoopprijzen, lonen, etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 
Artikel 7. Wijzigen van de overeenkomst
7.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
7.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. FORWARD BENELUX zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
7.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal FORWARD BENELUX de klant hierover van tevoren inlichten.
 
Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst
8.1. FORWARD BENELUX zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
8.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft FORWARD BENELUX het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
8.3. FORWARD BENELUX is steeds gerechtigd de klant te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(en). FORWARD BENELUX is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.
    
Artikel 9. Verplichtingen van de klant
9.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FORWARD BENELUX aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan FORWARD BENELUX worden verstrekt. Indien de klant niet aan deze verplichting heeft voldaan, heeft FORWARD BENELUX het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
9.2. Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.
9.3. De klant is gehouden FORWARD BENELUX onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
9.4. De klant vrijwaart FORWARD BENELUX voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
9.5. Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in het land waar de klant is gevestigd in verband met het onder zich hebben, bewaren, gebruiken en vervoeren, op welke wijze dan ook, van het product, is alleen de klant verantwoordelijk.
9.6. De klant is verplicht het geleverde product enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies of de technische specificaties.
9.7. Alle gegevens en inlichtingen die door FORWARD BENELUX zijn verstrekt over de geschiktheid en toepasbaarheid van het product zijn geheel vrijblijvend gegeven en ontheffen de klant niet van zijn verplichting tot het (laten) doen van eigen controles en testen.
9.8. Indien de klant zijn verplichtingen jegens FORWARD BENELUX niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die FORWARD BENELUX daardoor lijdt.
    
Artikel 10. Levertijd
10.1. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering. Overschrijding van de levertijd geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere vorm van compensatie.
10.2. De levertijd vangt aan op het moment dat de bestelling is bevestigd en FORWARD BENELUX alle gegevens van de klant heeft ontvangen die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Indien facturatie (deels) vooraf geschiedt, dan vangt de levertijd aan op het moment dat FORWARD BENELUX de (aan)betaling van de klant heeft ontvangen.
10.3. In het geval dat een met de klant overeengekomen levertijd wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van FORWARD BENELUX ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
    
Artikel 11. Levering en transport
11.1. Levering van het product vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform de laatste editie van de gepubliceerde lncoterms. Dit betekent dat het risico van het product over gaat op het moment dat FORWARD BENELUX aan de klant mededeelt dat het product in het magazijn of bedrijf van FORWARD BENELUX ter beschikking van de klant staat.
11.2. De klant en FORWARD BENELUX kunnen overeenkomen dat FORWARD BENELUX het transport van het product verzorgt. In een dergelijk geval rust het risico van opslag, laden, transport en lossen bij de klant. De klant kan zich tegen deze risico’s verzekeren. De transportkosten komen voor rekening van de klant.
11.3. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de bestemming waar het product afgeleverd dient te worden goed bereikbaar is.
11.4. De klant is verplicht het product af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking wordt gesteld. Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de aflevering, is FORWARD BENELUX gerechtigd het product op te slaan voor rekening en risico van de klant.
11.5. De klant is zelf verantwoordelijk voor alle invoerrechten, douaneformaliteiten en belastingen m.b.t. het product.
    
Artikel 12. Betaling
12.1. De klant dient de van FORWARD BENELUX ontvangen facturen te betalen binnen de betalingstermijn die op de factuur staat.
12.2. Indien de klant niet aan de betalingsafspraken voldoet en/of de van FORWARD BENELUX ontvangen factuur niet tijdig betaalt, dan is de klant direct in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die FORWARD BENELUX maakt om de vorderingen op de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van €250,-.
12.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van FORWARD BENELUX op de klant onmiddellijk opeisbaar.
12.4. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
12.5. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden.
  
Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
13.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van FORWARD BENELUX, totdat alle vorderingen die FORWARD BENELUX op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
13.2. Zolang de eigendom van het product niet op de klant is overgegaan, mag de klant het product niet:
  a. verpanden;
  b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
  c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen
13.3. De klant is verplicht het onder eigendomsvoorbehoud geleverde product met de nodige zorgvuldigheid te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van FORWARD BENELUX veilig te stellen. De klant is verplicht de geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en op eerste verzoek een kopie van de polis van deze verzekering aan FORWARD BENELUX te verstrekken.
13.4. Indien de klant zijn verplichtingen jegens FORWARD BENELUX niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is FORWARD BENELUX gerechtigd het product zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van FORWARD BENELUX op volledige schadevergoeding. Alle kosten die FORWARD BENELUX moet maken om het product terug te nemen, waaronder transport- en opslagkosten, worden aan de klant in rekening gebracht.
13.5. Indien FORWARD BENELUX gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht FORWARD BENELUX toegang te verlenen tot de locatie waar het product zich bevindt.
13.6. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant FORWARD BENELUX hiervan direct op de hoogte stellen en zal de klant onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van FORWARD BENELUX.
13.7. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan FORWARD BENELUX toekomende rechten onverlet.
 
Artikel 14. Reclames en garantie
14.1. De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:
  a. of de juiste producten zijn geleverd;
  b. of het juiste aantal producten is geleverd;
  c. of de producten voldoen aan de kwaliteitseisen of aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.
14.2. Reclames ten aanzien van gebreken dienen in ieder geval binnen 7 dagen na de levering aan FORWARD BENELUX kenbaar te worden gemaakt. Reclames dienen schriftelijk of via de e-mail bij FORWARD BENELUX te worden ingediend. Reclames die te laat worden ingediend worden niet in behandeling genomen.
14.3. De klant is verplicht FORWARD BENELUX de mogelijkheid te geven om de reclames te controleren. Het feit dat FORWARD BENELUX overgaat tot het onderzoeken van een reclame, impliceert niet dat FORWARD BENELUX erkent dat het geleverde product gebrekkig is.
14.4. Indien de klant aantoont dat het product op het moment van levering gebrekkig was, dan zal FORWARD BENELUX, naar haar keuze, het product vervangen, het product repareren, een nieuwe onderdeel voor het product leveren of de prijs voor het betreffende product crediteren. De aansprakelijkheid van FORWARD BENELUX is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 16 is opgenomen.
14.5. Een gebrek aan een product geeft de klant niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren.
14.6. Reclames schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
14.7. Indien op een geleverd product een garantie wordt verleend, dan worden de garantievoorwaarden vooraf aan de klant kenbaar gemaakt. De garantie die op een product wordt verleend is te allen tijde beperkt tot de garantie die door de leverancier van. FORWARD BENELUX op het product wordt gegeven.
14.8. De garantie komt te vervallen en klachten over het geleverde product worden niet in behandeling genomen indien:
  a. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim aan de zijde van de klant of diens personeel;
  b. het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
  c. gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
  d. gebreken het gevolg zijn van van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, reinigingsmiddelen, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen en weersomstandigheden;
  e. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
  f. de schade is veroorzaakt door derden (vernieling);
  g. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking;
  h. gebreken het gevolg zijn van een defect aan een zaak dat niet door FORWARD BENELUX is geleverd;
  i. zaken aan het product zijn bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden.
14.9. Indien de klant onterecht heeft gereclameerd, dan worden alle (onderzoeks)kosten die FORWARD BENELUX daardoor heeft gemaakt aan de klant in rekening gebracht.
14.10 Werkzaamheden die in opdracht van de klant aan producten zijn uitgevoerd en die buiten de garantie vallen, worden aan de klant in rekening gebracht.
 
Artikel 15. Opschorting en ontbinding
15.1. FORWARD BENELUX is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst FORWARD BENELUX ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
15.2. FORWARD BENELUX is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
15.3. Voorts is FORWARD BENELUX bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
15.4. FORWARD BENELUX is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
15.5. Indien FORWARD BENELUX tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
15.6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van FORWARD BENELUX op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien FORWARD BENELUX de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
15.7. FORWARD BENELUX behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 
Artikel 16. Aansprakelijkheid en verjaring
16.1. FORWARD BENELUX kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden;
  b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
16.2. FORWARD BENELUX is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat FORWARD BENELUX is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
16.3. FORWARD BENELUX is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt doordat de klant de producten niet op de juiste wijze opslaat, verwerkt, verpakt of vervoert, waardoor schade aan de producten kan ontstaan.
16.4. FORWARD BENELUX is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van de producten, door gebruik van de producten in strijd met de gebruiksaanwijzing of de gebruiksinstructies, door het verkeerd of niet goed onderhouden van de producten of door het niet, niet tijdig of niet naar behoren uitvoeren van de vereiste controles.
16.5. FORWARD BENELUX is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de producten.
16.6. In geen geval is FORWARD BENELUX aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat het geleverde product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het product bestemd is.
16.7. Indien FORWARD BENELUX naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recalt-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van afnemers op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de klant zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen. FORWARD BENELUX kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de klant lijdt door geïnitieerde recali-acties.
16.8. FORWARD BENELUX is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
16.9. Indien FORWARD BENELUX aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van FORWARD BENELUX beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van FORWARD BENELUX gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig gevat niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van FORWARD BENELUX beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
16.10. De klant vrijwaart FORWARD BENELUX voor vorderingen die derden tegen FORWARD BENELUX instellen terzake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor FORWARD BENELUX niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden FORWARD BENELUX op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor FORWARD BENELUX mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
16.11. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens FORWARD BENELUX vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens FORWARD BENELUX kan aanwenden.
16.12. Indien de klant niet niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens FORWARD BENELUX handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die FORWARD BENELUX daardoor lijdt of heeft geleden.
 
Artikel 17. Overmacht
17.1. FORWARD BENELUX is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan FORWARD BENELUX door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van FORWARD BENELUX of haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van FORWARD BENELUX, haar leverancier of een ingeschakeld transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid.
17.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers van FORWARD BENELUX.
17.3. Indien er sprake is van overmacht, dan zal FORWARD BENELUX niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren, zullen zowel FORWARD BENELUX als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
 
Artikel 18. Geheimhouding
18.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
18.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak FORWARD BENELUX gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en FORWARD BENELUX zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is FORWARD BENELUX niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 
Artikel 19. Intellectuele eigendomsrechten
19.1. FORWARD BENELUX behoudt te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten op door haar gemaakte en ter beschikking gestelde documenten, offertes, afbeeldingen, ontwerpen en tekeningen.
19.2. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door FORWARD BENELUX geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 
Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1. Op elke overeenkomst tussen FORWARD BENELUX en de klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
20.2. Alle geschillen terzake van overeenkomsten tussen de klant en FORWARD BENELUX worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar FORWARD BENELUX gevestigd is.